Статья 12 налоговый кодекс

Содержание:

Податковий кодекс України
Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, щодо податків та зборів

12.1. Верховна Рада України встановлює на території України загальнодержавні податки та збори і визначає:

12.1.1. перелік загальнодержавних податків та зборів;

12.1.2. перелік місцевих податків та зборів, установлення яких належить до компетенції сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

12.1.3. положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7 цього Кодексу щодо загальнодержавних податків та зборів;

12.1.4. положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7 цього Кодексу щодо місцевих податків та зборів.

12.2. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим належать:

12.2.1. установлення на території Автономної Республіки Крим рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (крім рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення), рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у межах їх граничних ставок, визначених цим Кодексом;

12.2.2. зміна розміру ставок рентної плати, передбаченої підпунктом 12.2.1 цього пункту, у межах її граничних ставок, визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому цим Кодексом;

12.2.3. визначення розміру і надання додаткових податкових пільг у межах сум, що надходять до бюджету Автономної Республіки Крим відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України.

12.3. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

12.3.1. Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється у порядку, визначеному цим Кодексом.

12.3.2. При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов’язково визначаються об’єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи, визначенністаттею 7 цього Кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII цього Кодексу для відповідного місцевого податку чи збору.

12.3.3. Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів надсилається у десятиденний строк з дня оприлюднення до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів.

12.3.4. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

12.3.5. У разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

12.3.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, затверджує форми податкових декларацій (розрахунків) з місцевих податків та зборів згідно з порядком, встановленим цим Кодексом, а у разі потреби надає методичні рекомендації щодо їх заповнення.

12.3.7. Не дозволяється сільським, селищним, міським радам та радам об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.

12.4. До повноважень сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, щодо податків та зборів належать:

12.4.1. встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених цим Кодексом;

12.4.2. визначення переліку податкових агентів згідно із статтею 268 цього Кодексу;

12.4.3. до початку наступного бюджетного періоду прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об’єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов’язань платників податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду.

12.5. Офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих податків та зборів є нормативно-правовим актом з питань оподаткування місцевими податками та зборами, який набирає чинності з урахуванням строків, передбачених підпунктом 12.3.4 цієї статті.

Статья 12. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Полномочия законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований по установлению налогов и сборов

1. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федеральные, региональные и местные.

2. Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены настоящим Кодексом и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи.

3. Региональными налогами признаются налоги, которые установлены настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи.

Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налогах.

При установлении региональных налогов законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, следующие элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы налогообложения не установлены настоящим Кодексом. Иные элементы налогообложения по региональным налогам и налогоплательщики определяются настоящим Кодексом.

Законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации законами о налогах в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, могут устанавливаться особенности определения налоговой базы, налоговые льготы, основания и порядок их применения.

4. Местными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований, если иное не предусмотрено настоящим пунктом и пунктом 7 настоящей статьи.

Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях муниципальных образований в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах.

Местные налоги и сборы устанавливаются настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов поселений (муниципальных районов), городских округов (внутригородских районов) о налогах и сборах и обязательны к уплате на территориях соответствующих поселений (межселенных территориях), городских округов (внутригородских районов), если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи. Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях поселений (межселенных территориях), городских округов (внутригородских районов) в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов поселений (муниципальных районов), городских округов (внутригородских районов) о налогах и сборах.

В городском округе с внутригородским делением полномочия представительных органов муниципальных образований по установлению, введению в действие и прекращению действия местных налогов на территориях внутригородских районов осуществляются представительными органами городского округа с внутригородским делением либо представительными органами соответствующих внутригородских районов согласно закону субъекта Российской Федерации о разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа с внутригородским делением и органами местного самоуправления внутригородских районов.

Местные налоги и сборы в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе устанавливаются настоящим Кодексом и законами указанных субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, обязательны к уплате на территориях этих субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи. Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в соответствии с настоящим Кодексом и законами указанных субъектов Российской Федерации.

При установлении местных налогов представительными органами муниципальных образований (законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, следующие элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы налогообложения не установлены настоящим Кодексом. Иные элементы налогообложения по местным налогам и налогоплательщики определяются настоящим Кодексом.

Представительными органами муниципальных образований (законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, могут устанавливаться особенности определения налоговой базы, налоговые льготы, основания и порядок их применения.

При установлении местных сборов представительными органами муниципальных образований (законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, ставки сборов, а также могут устанавливаться льготы по уплате сборов, основания и порядок их применения.

5. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим Кодексом.

6. Не могут устанавливаться федеральные, региональные или местные налоги и сборы, не предусмотренные настоящим Кодексом.

7. Настоящим Кодексом устанавливаются специальные налоговые режимы, которые могут предусматривать федеральные налоги, не указанные в статье 13 настоящего Кодекса, определяются порядок установления таких налогов, а также порядок введения в действие и применения указанных специальных налоговых режимов.

Специальные налоговые режимы могут предусматривать освобождение от обязанности по уплате отдельных федеральных, региональных и местных налогов и сборов, указанных в статьях 13 — 15 настоящего Кодекса.

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации и представительные органы муниципальных образований в случаях, порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, вправе устанавливать по специальным налоговым режимам:

виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться соответствующий специальный налоговый режим;

ограничения на переход на специальный налоговый режим и на применение специального налогового режима;

налоговые ставки в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности;

особенности определения налоговой базы;

налоговые льготы, а также основания и порядок их применения.

Комментарий к Ст. 12 НК РФ

В соответствии со ст. 12 НК РФ на территории РФ могут устанавливаться, вводиться и взиматься:

федеральные налоги и сборы;

региональные налоги и сборы;

местные налоги и сборы.

Признаками федеральных налогов и сборов являются:

установление налогов и сборов исключительно Налоговым кодексом РФ;

обязательность к уплате таких налогов и сборов на всей территории России.

Налоговым кодексом РФ устанавливаются специальные налоговые режимы, которые могут предусматривать федеральные налоги, не указанные в ст. 13 НК РФ, порядок установления которых, а также порядок введения в действие и применения указанных специальных налоговых режимов определяется Налоговым кодексом РФ.

Специальные налоговые режимы могут предусматривать освобождение от обязанности по уплате отдельных федеральных налогов и сборов, указанных в ст. 13 НК РФ.

Признаками региональных налогов и сборов являются:

а) установление таких налогов и сборов не только Налоговым кодексом РФ, но и законами субъектов РФ о налогах и сборах.

Региональные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях субъектов РФ в соответствии с Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налогах и сборах;

б) обязательность к уплате таких налогов и сборов на территориях соответствующих субъектов РФ.

Специальные налоговые режимы могут предусматривать освобождение от обязанности по уплате отдельных региональных налогов. Например, применение УСН организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с Налоговым кодексом РФ);

в) закон субъекта РФ, устанавливающий новый региональный налог, должен определять следующие элементы налогообложения:

налоговую ставку — величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы (налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристику объекта налогообложения). Налоговые ставки могут быть определены органами власти субъекта РФ лишь в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ;

порядок и сроки уплаты налога.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ уплата налога производится в наличной или безналичной форме разовой уплатой всей суммы налога либо в ином порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ и другими актами законодательства о налогах и сборах. При этом подлежащая уплате сумма налога уплачивается (перечисляется) налогоплательщиком или налоговым агентом в установленные сроки.

Сроки уплаты налогов определяются календарной датой или истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами, месяцами, неделями и днями, а также указанием на событие, которое должно наступить или произойти, либо действие, которое должно быть совершено. Сроки совершения действий участниками налоговых правоотношений устанавливаются Налоговым кодексом РФ применительно к каждому такому действию.

Конкретный порядок и сроки уплаты регионального налога устанавливаются в соответствии с Налоговым кодексом РФ применительно к каждому налогу законами субъектов РФ;

налоговые льготы, основания и порядок их применения.

Льготами по налогам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере.

Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и условия применения льгот по налогам, не могут носить индивидуального характера.

Налогоплательщик вправе отказаться от использования льготы либо приостановить ее использование на один или несколько налоговых периодов, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом РФ.

Льготы по региональным налогам могут быть определены органами власти субъектов РФ лишь в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ.

Льготы по региональным налогам устанавливаются и отменяются Налоговым кодексом РФ и (или) законами субъектов РФ о налогах.

Иные элементы налогообложения по региональным налогам (то есть налоговая база, объект налогообложения, налоговый период) и налогоплательщики определяются исключительно Налоговым кодексом РФ.

Признаками местных налогов и сборов являются:

а) установление таких налогов Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах.

Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях муниципальных образований в соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Земельный налог и налог на имущество физических лиц устанавливаются Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и прекращают действовать в соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях этих муниципальных образований.

В городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе земельный налог и налог на имущество физических лиц устанавливаются Налоговым кодексом РФ и законами указанных субъектов Российской Федерации, вводятся в действие и прекращают действовать в соответствии с Налоговым кодексом РФ и законами указанных субъектов Российской Федерации и обязательны к уплате на территориях этих субъектов Российской Федерации.

Специальные налоговые режимы могут предусматривать освобождение от обязанности по уплате отдельных местных налогов и сборов, указанных в ст. ст. 13 — 15 НК РФ.

Например, применение специального режима налогообложения в виде УСН индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за исключением объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ).

Отметим, что с 1 января 2015 г. к местным налогам и сборам относится торговый сбор, установленный гл. 33 НК РФ (в ред. Федерального закона от 29 ноября 2014 г. N 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК Российской Федерации»).

В соответствии с п. 1 ст. 410 НК РФ торговый сбор устанавливается Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований.

В городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе сбор устанавливается Налоговым кодексом РФ и законами указанных субъектов Российской Федерации, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с Налоговым кодексом РФ и законами указанных субъектов Российской Федерации и обязателен к уплате на территориях этих субъектов Российской Федерации.

Также при применении определенных специальных налоговых режимов предоставляется освобождение от уплаты некоторых местных сборов. Так, от уплаты торгового сбора, введенного гл. 33 НК РФ по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых нормативным правовым актом муниципального образования (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) установлен сбор, освобождаются:

а) индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения;

б) и налогоплательщики, применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог).

Освобождение от уплаты торгового сбора предоставляется по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых нормативным правовым актом муниципального образования (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) установлен сбор и при осуществлении которых используются соответствующие объекты движимого или недвижимого имущества (п. 2 ст. 411 НК РФ).

Земельный налог и налог на имущество физических лиц вводятся в действие и прекращают действовать на территориях поселений (межселенных территориях), городских округов в соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов поселений (муниципальных районов), городских округов о налогах;

б) обязательность к уплате таких налогов на территориях соответствующих муниципальных образований, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом РФ и специальными налоговыми режимами;

в) при установлении местного налога соответствующий орган в порядке и пределах, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, определяет те же элементы налогообложения, что и при установлении региональных налогов (налоговые льготы, налоговые ставки и др.). Иные элементы налогообложения по местным налогам и налогоплательщики определяются Налоговым кодексом РФ.

Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются исключительно Налоговым кодексом РФ. Отмена указанных налогов допускается только после внесения изменений в Налоговый кодекс РФ.

Федеральные, региональные и местные налоги и сборы не могут устанавливаться, если они не предусмотрены Налоговым кодексом РФ.

Таким образом, для того, чтобы ввести новые федеральные, региональные, местные налоги и сборы, не предусмотренные Налоговым кодексом РФ, или отменить уже предусмотренные Налоговым кодексом РФ, необходимо внести изменения в сам Налоговый кодекс РФ.

В то же время из п. 6 ст. 12 НК РФ следует сделать вывод и о том, что субъект РФ (и (или) муниципальное образование) не обязан вводить все виды региональных (местных) налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Одним из признаков федеральных, региональных и местных налогов и сборов является обязанность к их уплате на территориях РФ, субъекта РФ и муниципальных образований соответственно.

Однако Налоговый кодекс РФ предусматривает возможность освобождения от обязанности по уплате отдельных федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, устанавливая специальные налоговые режимы.

Специальные налоговые режимы могут предусматривать особый порядок определения элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов, предусмотренных ст. ст. 13 — 15 НК РФ. К специальным налоговым режимам относятся: система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), упрощенная система налогообложения и др.

Налоговым кодексом РФ устанавливаются специальные налоговые режимы, которые могут предусматривать федеральные налоги, не указанные в ст. 13 НК РФ, определяется порядок установления таких налогов, а также порядок введения в действие и применения указанных специальных налоговых режимов.

Обратим внимание, что с 1 января 2015 г. в п. 4 ст. 12 НК РФ, который посвящен местным налогам и сборам, вносятся существенные изменения.

Так, п. 4 ст. 12 НК РФ (в ред. Федерального закона от 29 ноября 2014 г. N 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК Российской Федерации») предусматривается, что местными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований, если иное не предусмотрено п. 4 и п. 7 ст. 12 НК РФ.

Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях муниципальных образований в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах.

Местные налоги и сборы устанавливаются Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов поселений (муниципальных районов), городских округов (внутригородских районов) о налогах и сборах и обязательны к уплате на территориях соответствующих поселений (межселенных территориях), городских округов (внутригородских районов), если иное не предусмотрено п. 7 ст. 12 НК РФ. Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях поселений (межселенных территориях), городских округов (внутригородских районов) в соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов поселений (муниципальных районов), городских округов (внутригородских районов) о налогах и сборах.

В городском округе с внутригородским делением полномочия представительных органов муниципальных образований по установлению, введению в действие и прекращению действия местных налогов на территориях внутригородских районов осуществляются представительными органами городского округа с внутригородским делением либо представительными органами соответствующих внутригородских районов согласно закону субъекта Российской Федерации о разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа с внутригородским делением и органами местного самоуправления внутригородских районов.

Местные налоги и сборы в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе устанавливаются Налоговым кодексом РФ и законами указанных субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, обязательны к уплате на территориях этих субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено п. 7 ст. 12 НК РФ. Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в соответствии с Налоговым кодексом РФ и законами указанных субъектов Российской Федерации.

При установлении местных налогов представительными органами муниципальных образований (законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ, следующие элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы налогообложения не установлены Налоговым кодексом РФ. Иные элементы налогообложения по местным налогам и налогоплательщики определяются Налоговым кодексом РФ.

Представительными органами муниципальных образований (законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в порядке и пределах, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ, могут устанавливаться особенности определения налоговой базы, налоговые льготы, основания и порядок их применения.

При установлении местных сборов представительными органами муниципальных образований (законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ, ставки сборов, а также могут устанавливаться льготы по уплате сборов, основания и порядок их применения.

Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, щодо податків та зборів

Податковий кодекс України (ПКУ)

 • перевірено сьогодні
 • кодекс від 15.08.2018
 • вступив у чинність 02.12.2010

Ст. 12 ПКУ в останній чинній редакції від 1 січня 2018 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, щодо податків та зборів

12.1. Верховна Рада України встановлює на території України загальнодержавні податки та збори і визначає:

12.1.1. перелік загальнодержавних податків та зборів;

12.1.2. перелік місцевих податків та зборів, установлення яких належить до компетенції сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

12.1.3. положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7 цього Кодексу щодо загальнодержавних податків та зборів;

12.1.4. положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7 цього Кодексу щодо місцевих податків та зборів.

12.2. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим належать:

12.2.1. установлення на території Автономної Республіки Крим рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (крім рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення), рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у межах їх граничних ставок, визначених цим Кодексом;

12.2.2. зміна розміру ставок рентної плати, передбаченої підпунктом 12.2.1 цього пункту, у межах її граничних ставок, визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому цим Кодексом;

12.2.3. визначення розміру і надання додаткових податкових пільг у межах сум, що надходять до бюджету Автономної Республіки Крим відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України.

12.3. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

12.3.1. Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється у порядку, визначеному цим Кодексом.

12.3.2. При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов’язково визначаються об’єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи, визначенні статтею 7 цього Кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII цього Кодексу для відповідного місцевого податку чи збору.

12.3.3. Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях та подають її в електронній формі центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях.

Орган місцевого самоврядування у десятиденний строк з дня затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель направляє в електронній формі до контролюючого органу інформацію про нормативну грошову оцінку земель.

Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену інформацію про нормативну грошову оцінку земель.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про проведену нормативну грошову оцінку земель.

12.3.4. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

12.3.5. У разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

12.3.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, затверджує форми податкових декларацій (розрахунків) з місцевих податків та зборів згідно з порядком, встановленим цим Кодексом, а у разі потреби надає методичні рекомендації щодо їх заповнення.

12.3.7. Не дозволяється сільським, селищним, міським радам та радам об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.

12.4. До повноважень сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, щодо податків та зборів належать:

12.4.1. встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених цим Кодексом;

12.4.2. визначення переліку податкових агентів згідно із статтею 268 цього Кодексу;

12.4.3. до початку наступного бюджетного періоду прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об’єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов’язань платників податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду.

12.5. Офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих податків та зборів є нормативно-правовим актом з питань оподаткування місцевими податками та зборами, який набирає чинності з урахуванням строків, передбачених підпунктом 12.3.4 цієї статті.

Платники місцевих податків та зборів при визначенні своїх податкових зобов’язань можуть використовувати зведену інформацію, розміщену на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику. Такі платники звільняються від відповідальності у разі, якщо у зведеній інформації, розміщеній на офіційному веб-сайті, виявлено помилку, що містить розбіжності між даними контролюючих органів та даними офіційно оприлюдненого рішення про встановлення місцевих податків та зборів. У такому разі до таких платників податку штрафні санкції та пеня, передбачені цим Кодексом за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що спричинені такою помилкою, не застосовуються, підстав для притягнення платника податків та/або його посадових осіб до відповідальності немає.

Статья 12 НК РФ. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Полномочия законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований по установлению налогов и сборов

СТ 12 НК РФ.

1. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федеральные, региональные и местные.

2. Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены настоящим Кодексом и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи.

3. Региональными налогами признаются налоги, которые установлены настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи.

Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налогах.

При установлении региональных налогов законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, следующие элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы налогообложения не установлены настоящим Кодексом. Иные элементы налогообложения по региональным налогам и налогоплательщики определяются настоящим Кодексом.

Законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации законами о налогах в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, могут устанавливаться особенности определения налоговой базы, налоговые льготы, основания и порядок их применения.

4. Местными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований, если иное не предусмотрено настоящим пунктом и пунктом 7 настоящей статьи.

Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях муниципальных образований в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах.

Местные налоги и сборы устанавливаются настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов поселений (муниципальных районов), городских округов (внутригородских районов) о налогах и сборах и обязательны к уплате на территориях соответствующих поселений (межселенных территориях), городских округов (внутригородских районов), если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи. Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях поселений (межселенных территориях), городских округов (внутригородских районов) в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов поселений (муниципальных районов), городских округов (внутригородских районов) о налогах и сборах.

В городском округе с внутригородским делением полномочия представительных органов муниципальных образований по установлению, введению в действие и прекращению действия местных налогов на территориях внутригородских районов осуществляются представительными органами городского округа с внутригородским делением либо представительными органами соответствующих внутригородских районов согласно закону субъекта Российской Федерации о разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа с внутригородским делением и органами местного самоуправления внутригородских районов.

Местные налоги и сборы в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе устанавливаются настоящим Кодексом и законами указанных субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, обязательны к уплате на территориях этих субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи. Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в соответствии с настоящим Кодексом и законами указанных субъектов Российской Федерации.

При установлении местных налогов представительными органами муниципальных образований (законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, следующие элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы налогообложения не установлены настоящим Кодексом. Иные элементы налогообложения по местным налогам и налогоплательщики определяются настоящим Кодексом.

Представительными органами муниципальных образований (законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, могут устанавливаться особенности определения налоговой базы, налоговые льготы, основания и порядок их применения.

При установлении местных сборов представительными органами муниципальных образований (законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, ставки сборов, а также могут устанавливаться льготы по уплате сборов, основания и порядок их применения.

5. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим Кодексом.

6. Не могут устанавливаться федеральные, региональные или местные налоги и сборы, не предусмотренные настоящим Кодексом.

7. Настоящим Кодексом устанавливаются специальные налоговые режимы, которые могут предусматривать федеральные налоги, не указанные в статье 13 настоящего Кодекса, определяются порядок установления таких налогов, а также порядок введения в действие и применения указанных специальных налоговых режимов.

Специальные налоговые режимы могут предусматривать освобождение от обязанности по уплате отдельных федеральных, региональных и местных налогов и сборов, указанных в статьях 13 — 15 настоящего Кодекса.

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации и представительные органы муниципальных образований в случаях, порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, вправе устанавливать по специальным налоговым режимам:

виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться соответствующий специальный налоговый режим;

ограничения на переход на специальный налоговый режим и на применение специального налогового режима;

налоговые ставки в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности;

особенности определения налоговой базы;

налоговые льготы, а также основания и порядок их применения.

Комментарий к Ст. 12 Налогового кодекса

В пункте 1 комментируемой статьи законодатель определяет структуру системы налогов и сборов, устанавливаемых в Российской Федерации.

Система налогов и сборов в Российской Федерации отражает федеративное устройство Российского государства и представлена тремя уровнями:

1) федеральные налоги и сборы;

2) региональные налоги и сборы, т.е. налоги и сборы субъектов Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов;

3) местные налоги и сборы.

Выделение трех уровней системы налогов и сборов в Российской Федерации позволяет четко дифференцировать полномочия представительных органов различных уровней в отношении конкретных видов налогов и сборов.

Под федеральными налогами и сборами понимаются налоги и сборы, отвечающие одновременно двум условиям:

1) устанавливаются Налоговым кодексом РФ;

2) обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации.

Региональные налоги и сборы в соответствии с комментируемой статьей характеризуются следующими чертами:

1) устанавливаются Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ;

2) вводятся в действие законами субъектов РФ в соответствии с Налоговым кодексом РФ;

3) обязательны к уплате на территории соответствующих субъектов РФ;

4) законодательные органы субъектов РФ при установлении регионального налога определяют:

— налоговые ставки (в пределах, установленных НК РФ);

— порядок и сроки уплаты налога;

— формы отчетности по региональному налогу;

— (факультативно) налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.

Законодательство запрещает устанавливать региональные налоги, не предусмотренные Налоговым кодексом РФ (п. 5 ст. 12 НК).

Местные налоги и сборы:

1) устанавливаются Налоговым кодексом РФ и нормативными актами представительных органов местного самоуправления;

2) вводятся в действие (в соответствии с Налоговым кодексом РФ) нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления;

3) обязательны к уплате на территории соответствующих муниципальных образований (городских или сельских поселений, муниципальных районов, городских округов либо внутригородской территории города федерального значения) ;

4) представительные органы местного самоуправления при установлении местного налога определяют:

— налоговые ставки в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ;

— порядок и сроки уплаты налога;

— формы отчетности по местному налогу;

— (факультативно) налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.
———————————
Определение муниципального образования содержится в ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2003. N 40. Ст. 3822).

Так же, как и в отношении региональных налогов, законодатель запрещает установление местных налогов и сборов, не предусмотренных Налоговым кодексом РФ (п. 5 ст. 12 НК).

Для местных налогов и сборов в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) законодатель устанавливает особенность, состоящую в том, что такие налоги и сборы устанавливаются и вводятся в действие законами городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Налоги и сборы, включенные в систему налогов и сборов Российской Федерации, подразделяются на виды в соответствии с несколькими критериями — порядком установления, порядком введения в действие, территорией, на которой налоги и сборы обязательны к уплате.

При этом следует отметить, что принадлежность налога (сбора) к конкретному уровню системы налогов и сборов не означает, что он является источником доходов только федерального бюджета, или региональных бюджетов, или местных бюджетов. Законодатель, например, может предусмотреть полное или частичное закрепление конкретных федеральных налогов в качестве источника доходов региональных и местных бюджетов. В соответствии с бюджетным законодательством часть поступлений региональных налогов может направляться в доход местных бюджетов.

Иными словами, определяющим критерием деления налогов и сборов на виды является наделение субъектов Российской Федерации и муниципальных образований полномочиями по установлению и введению региональных и местных налогов соответственно, а не то, в какие бюджеты поступают такие налоги. Федеральные налоги могут поступать как в федеральный бюджет, так и в региональные и местные бюджеты согласно нормам, содержащимся в бюджетном законодательстве. Региональные и местные налоги могут также перераспределяться по бюджетам всех трех уровней в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Смотрите еще:

 • Договор на установку окон пвх с физическим лицом Приложение к договору на окна пвх ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного […]
 • Квартира за уход новокузнецк Подработка для сиделок в Новокузнецке. уход за женщиной Нужна сиделка для бабушке 82г. На утро и вечер. Замена памперсов и т.д. Уход за бабушкой 2 раза в день Нужна сидела на 2 часа 2 […]
 • Ст 71 и 72 ук Уголовный кодекс Украины Статья 71. Назначение наказания по совокупности приговоров 1. Если осужденный после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания совершил новое […]
 • 2 чтение к ст 72 ук рф Предусмотрены ли поправки по ст 72 УК РФ? Доброго времени суток!подскажите что будетдальше,касаемо принятия второго чтения о внесении поправок в 72 закон.будет ли третье чтение,когда […]
 • Ук рф ст 72 ч3 Статья 72. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания 1. Сроки лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения […]
 • Приговоры районных судов по ст290 ук рф Постановление Московского городского суда от 30 декабря 2015 г. N 4у-5914/15 (ст. 290 УК РФ. Получение взятки. Ключевые темы: взятка - предварительное следствие - очная ставка - […]
 • Бланк доверенности беларусь на получение товара Документы общего назначения УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 15 марта 2011 г. № 114 О некоторых вопросах применения первичных учетных документов Изменения и дополнения: Указ Президента […]
 • Перелом носа статья ук рф Что грозит несовершеннолетнему за перелом носа совершеннолетнему? Мне 17 лет. При словесной перепалке я один раз ударил совершеннолетнего гражданина. Который получил травму носа(перелом […]

Обсуждение закрыто.